Tern Bicycles

ใน TERN ทุกคัน ทุกฟังก์ชั่นเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราอยากให้จักรยานของเราเป็น ที่เราอยากจะให้มันใช้งานง่าย ใช้งานได้จริง แข็งแรง แต่รูปทรงสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญ

[All the functions in every TERN arose out of what we wanted in our own bikes. We want the bikes to be functional, easy to use and strong, and most of all, look nice.]

Cycling Plus

Tern Bicycles

Juni 1, 2015

ใน TERN ทุกคัน ทุกฟังก์ชั่นเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราอยากให้จักรยานของเราเป็น ที่เราอยากจะให้มันใช้งานง่าย ใช้งานได้จริง แข็งแรง แต่รูปทรงสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญ

[All the functions in every TERN arose out of what we wanted in our own bikes. We want the bikes to be functional, easy to use and strong, and most of all, look nice.]