Περιορισμένη Εγγύηση Tern

περιορισμένη εγγύηση

Τα ποδήλατα Tern πωλούνται για λογαριασμό της εταιρία μας (“Tern”) από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους οι οποίοι κατανοούν τις απαιτήσεις συναρμολόγησης και επισκευής τους. Η Tern παρέχει εγγύηση στον πρώτο αγοραστή (“Κάτοχο”) έναντι ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή του ποδηλάτου Tern από την ημερομηνία αγοράς και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους::

 • Πέντε έτη:Για το πλαίσιο, το λαιμό τιμονιού και το πιρούνι.
 • Ένα έτος: Όλα τα εξαρτήματα Biologic, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
 • Άλλα: Οποιοδήποτε άλλο πρωτότυπο τμήμα ή εξάρτημα θα καλύπτεται από την δηλωμένη εγγύηση του αρχικού κατασκευαστή για το συγκεκριμένο τμήμα ή εξάρτημα..

Εκτεταμένη εγγύηση 10 ετών

Οι κάτοχοι που έχουν εγγραφεί στο Tern Care μέσω του ternbicycles.com θα καλύπτονται από την εκτεταμένη 10 έτη εγγύηση για το πλαίσιο, το λαιμό τιμονιού και το πιρούνι, εφόσον έχουν εγγραφεί εντός 30 ημερών από την αγορά και είναι ο πρώτος αγοραστής. Το ποδήλατο θα πρέπει να συναρμολογηθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Tern ανεξάρτητα από το πώς έχει αγοραστεί – από φυσικό ή διαδικτυακό κατάστημα..

Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την εκτεταμένη 10ετή εγγύηση Tern:

 • Τα κολιέ του πλαισίου και του λαιμού τιμονιού
 • Η βαφή
 • Ποδήλατα που χρησιμοποιούνται για εμπορικό σκοπό

Αυτό δεν σημαίνει ότι το πλαίσιο, ο λαιμός τιμονιού και το πιρούνι είναι άφθαρτα. Όλα τα υλικά μπορούν να πάθουν ζημιά εάν πιεστούν πέρα από τα όρια με βάση τα οποία έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί. Αυτό απλά σημαίνει ότι αυτά τα μέρη καλύπτονται από τους συγκεκριμένους όρους της παρούσας περιοριστικής εγγύησης..

Ευθύνη κατόχου

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη χρήση, και να ακολουθήσει το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, αποθήκευσης, λίπανσης, όπως απαιτείται ανάλογα με τη χρήση, το κλίμα και άλλους συναφείς παράγοντες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα του προϊόντος ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το ποδήλατο και να μεταφέρει το ποδήλατο ή το εξάρτημα(τα) σε ξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Tern για επισκευή σύμφωνα με την εγγύηση (εντός της ισχύουσας περιόδου εγγύησης). Η μεταφορά του ποδηλάτου ή οποιουδήποτε εξαρτήματος στον αντιπρόσωπο είναι ευθύνη του κατόχου.

Όλες οι αξιώσεις έναντι της παρούσας εγγύησης, πρέπει να γίνουν μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή αποκλειστικού διανομέα Tern. Η απόδειξη αγοράς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να συνοδεύει οποιαδήποτε αξίωση εκτέλεσης της εγγύησης. Όλα τα ποδήλατα πρέπει να εγγραφούν στην Tern πριν επεξεργαστεί οποιαδήποτε αξίωση εκτέλεσης της εγγύησης.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει πως έχει λάβει το Ενημερωτικό Έντυπο Κατόχου από το κατάστημα ή έχει δει το Ενημερωτικό Βίντεο Κατόχου στο ternbicycles.com/support..

Εξαιρέσεις

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες και/ή ελαττώματα που προκύπτουν υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Εάν ένα ποδήλατο έχει χρησιμοποιηθεί, οδηγηθεί, χειριστεί, συντηρηθεί, ή υπερφορτωθεί με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές, την χρήση και τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση εκτός δρόμου.
 • Κανονική φθορά λόγω χρήσης. Τα μέρη του ποδηλάτου μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετική φθορά η οποία εξαρτάται από τη χρήση, το φορτίο, τον καιρό, τις συνθήκες του οδοστρώματος και άλλους παράγοντες.
 • Η βαφή θεωρείται αναλώσιμη και δεν αποτελεί μέρος της εγγύησης.
 • Εάν ένα ποδήλατο έχει εκ νέου συναρμολογηθεί, επισκευαστεί ή συντηρηθεί από προσωπικό που δεν έχει εξουσιοδότηση από την Tern.
 • Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε πυρκαγιά, πλημμύρα, ακούσια θραύση, ακατάλληλες ενέργειες από τρίτους, ή/και οποιοδήποτε συμβάν πέραν από τον έλεγχο της Tern.
 • Εάν έχει γίνει κακή χρήση ενός εξαρτήματος ή έχει υποστεί φυσική βλάβη επειδή χρησιμοποιήθηκε διαφορετικά από την προβλεπόμενη χρήση του.
 • Εάν έχουν εγκατασταθεί εξαρτήματα, αξεσουάρ, κινητήρας ή μπαταρίες τα οποία δεν προορίζονται ή δεν είναι συμβατά με το ποδήλατο όπως πωλείται.
 • Εάν ο αριθμός πλαισίου και/ή η ετικέτα του σέρβις του ποδηλάτου έχει παραμορφωθεί, τροποποιηθεί ή παραποιηθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει καταστεί δυσδιάκριτη.

Υποστήριξη εγγύησης Tern

Η Tern θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε εξαρτήματα εμφανίσουν ελαττώματα σε υλικά και/ή κατασκευαστικά ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Οποιοδήποτε εξάρτημα αντικατασταθεί, σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση θα αντικαθίσταται από εξαρτήματα του ίδιου ή παρόμοιου σχεδιασμού, ωστόσο η Tern διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα με άλλα εξαρτήματα διαφορετικού σχεδιασμού ή χρώματος που κατασκευάζονται από/ή για λογαριασμό της Tern, εφόσον η εν λόγω αντικατάσταση δεν μειώνει τη λειτουργία του αρχικού εξαρτήματος.

Λόγο της εξέλιξης και της απαρχαίωσης των εξαρτημάτων, ορισμένα μέρη μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για παλαιά μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, η προμήθεια και η πληρωμή για τα μέρη είναι ευθύνη του Κατόχου.

Είναι στην διακριτικότητα της Tern να πραγματοποιήσει επισκευή ή αντικατάσταση μερών τα οποία είναι εκτός εγγύησης, ωστόσο μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανάληψη ευθύνης.

Οποιοδήποτε πλαίσιο, λαιμός τιμονιού και πιρούνι αντικαθίσταται υπό τους όρους της εγγύησης θα καλύπτεται από το υπολειπόμενο της υπάρχουσας εγγύησης του ποδηλάτου.

Αυτή είναι η μόνη εγγύηση που προσφέρεται από την Tern και κανένας υπάλληλος, αντιπρόσωπος ή μεταπωλητής της Tern δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προσφέρει καμία άλλη εγγύηση για λογαριασμό της TERN.

Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται ρητά στην επισκευή ή αντικατάσταση κατά την κρίση του κατασκευαστή ενός ελαττωματικού εξαρτήματος και είναι η μοναδική κάλυψη που προσφέρει η εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή λιανικής και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο ποδήλατα και εξαρτήματα ποδηλάτων που αγοράστηκαν μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Tern και σχύει μόνο στο εσωτερικό της χώρας στην οποία το ποδήλατο αγοράστηκε αρχικά. Δεδομένου ότι δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα ή τα εξαρτήματα σε όλες τις χώρες, η υπηρεσία δεν είναι εγγυημένη έξω από την αρχική χώρα αγοράς. Οι αξιώσεις που γίνονται εκτός της αρχικής χώρας αγοράς ή εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου εμπόρων μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη ή/και καθυστερήσεις στην απόκτηση εξαρτημάτων, καθώς και πληροφοριών. Ως αρχική χώρα αγοράς για αγορές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ηλεκτρονικά καταστήματα θεωρείτε η χώρα εγκατάστασης του καταστήματος.

Εφόσον πραγματοποιηθούν στο ποδήλατο μεταβολές οι οποίες δεν διευκρινίζονται από την Tern, τότε ο Κάτοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε ρίσκο ή τραυματισμό προκύψει από την οδήγηση και χρήση του ποδηλάτου με τις μεταβολές ή αλλαγές σε σχέση με την στάνταρ έκδοση του εργοστασίου εξαιρουμένων αλλαγών που έχουν γίνει κατ’ εντολή του κατασκευαστή. Ο Κάτοχος κατανοεί ότι τα τροποποιημένα ποδήλατα δεν πληρούν απαραίτητα τις προδιαγραφές ασφαλείας συνεπώς η χρήση ή/και οδήγηση τους είναι επικίνδυνη και μπορεί αν οδηγήσει σε τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένων σωματικών τραυματισμών ή/και ζημιάς σε ατομική περιουσία.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση υπερισχύει όλων των υπολοίπων ρητών ή έμμεσων εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό η χρήση που διαφορετικά θα ίσχυαν για αυτό το προϊόν. Η Tern δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ζημιές από διαφυγόντα κέρδη. Καμία επέκταση εγγύησης δεν ισχύει πέραν απ’ ότι προβλέπεται στο παρόν. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την TERN.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας εγγύησης δεν συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία, τότε θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από το υπόλοιπο της παρούσας εγγύησης, η οποία παραμένει εκτελεστή, και πρέπει να θεωρείται ως η πλησιέστερη ερμηνεία όσων αναγράφονται παραπάνω, στα αγγλικά, ή σύμφωνα με το κατ’ ελάχιστο που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτήr.