Over Onze Garantie

Gebruiksdoel

Tern heeft twee verschillende garanties die gebaseerd zijn op het soort wegdek waarvoor het fietsmodel bedoeld is:

1. Verharde wegen en goed onderhouden gravelpaden (HSD, GSD)

Deze Tern-fiets is ontworpen voor persoonlijk gebruik: zorg dat bij het rijden de beide wielen contact houden met de verharde weg of het goed onderhouden gravelpad.

2. Alleen verharde wegen (alle andere Tern-fietsen)

Deze Tern-fiets is ontworpen voor persoonlijk gebruik: zorg dat bij het rijden de beide wielen contact houden met de verharde weg.

Daarnaast zijn alle Tern-fietsen niet bedoeld voor racen, springen, wheelies of vergelijkbare activiteiten waarbij de fiets beschadigd kan raken en er gevaar bestaat op letsel of overlijden van de rijder of passagier.

De onderstaande informatie heeft betrekking op alle Tern-fietsen.

Beperkte garantie

Tern-fietsen worden uit naam van ons bedrijf ('Tern’) verkocht door geselecteerde en geautoriseerde dealers die de specifieke eisen ten aanzien van de afmontage en service van onze producten begrijpen. Tern geeft garantie tegen materiaaldefecten en productiefouten aan de eerste eigenaar (‘Eigenaar’) van een Tern-fiets. De garantie gaat in op de dag van aankoop onder de volgende voorwaarden:

 • Vijf jaar: Alle frames, stuurkolommen en voorvorken die door Tern zijn geproduceerd.
 • Een jaar: Alle originele onderdelen en componenten van de merken Tern of BioLogic, met uitzondering van onderstaande bepaling.
 • Overige: Voor alle andere onderdelen en componenten, inclusief de stuurkolommen en voorvorken die door derden zijn geproduceerd, geldt de wettelijke garantie van de originele fabrikant van het betreffende onderdeel of component.

Deze garantie vervangt alle andere garanties die door Tern worden gegeven.

Verlengde 10-jarige garantie

Eigenaren die zich op de website ternbicycles.com aanmelden voor Tern Care, krijgen een verlengde 10-jarige garantie op elk door Tern ontwikkeld frame, stuurkolom en voorvork, indien de eerste eigenaar zich binnen 30 dagen na aankoop heeft geregistreerd.

Daarnaast moet de fiets op het moment van aankoop zijn opgebouwd door een geautoriseerde Tern-dealer, ongeacht of de fiets bij een fysieke winkel of online is gekocht.

De volgende zaken zijn uitgesloten van de verlengde 10-jarige garantie:

 • De lak
 • Fietsen die commercieel worden gebruikt
 • Alle andere onderdelen die niet uitdrukkelijk zijn genoemd (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: elektrische aandrijving).

De garantie betekent niet dat het frame, de stuurkolom en voorvork die door Tern zijn geproduceerd onverwoestbaar zijn. Alle materialen kunnen defect raken als ze zwaarder worden belast dan de constructieve of ontwerptechnische grenzen. Het betekent slechts dat deze onderdelen gedekt zijn onder de specifieke voorwaarden van deze beperkte garantie.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

De Eigenaar moet aantonen dat hij of zij de fiets voldoende onderhoudt, op de juiste manier gebruikt alsmede preventief onderhoud, smering en opslag uitvoert conform de eisen die voortvloeien uit het gebruik, het klimaat en andere relevante factoren. Mocht er een productiefout bekend worden, dan moet de Eigenaar stoppen met fietsen en de fiets of de getroffen onderdelen (binnen de van toepassing zijnde garantietermijn) ter reparatie aanbieden aan een geautoriseerde Tern-dealer. Het transport van de fiets of de onderdelen van en naar de winkel van de dealer is de verantwoordelijkheid van de Eigenaar en vindt plaats op zijn kosten.

Alle aanspraken op garantie moet worden ingediend bij een geautoriseerde Tern-dealer of exclusieve distributeur. Bij elk garantieverzoek moet een (digitaal of fysiek) aankoopbewijs worden overlegd. Alle Tern-fietsen moeten worden geregistreerd bij Tern voordat een garantieverzoek in behandeling wordt genomen.

Daarnaast moet de Eigenaar bevestigen dat ze de Aanwijzingen voor de Eigenaar van hun dealer hebben ontvangen of dat ze de overeenkomstige ‘Owner-briefing’-video op ternbicycles.com/support hebben bekeken.

Uitsluitingen

Deze garantie dekt geen schade en/of gebreken die onder de volgende omstandigheden zijn ontstaan:

 • Als een fiets is gebruikt, gereden, behandeld, onderhouden of overbelast op een manier die niet overeenkomt met de productspecificaties, het gebruiksdoel of de richtlijnen in de Gebruikershandleiding. Dit omvat, zonder daartoe beperkt te zijn, ook het rijden op onverharde wegen.
 • Bij enige vorm van commercieel gebruik. Hier vindt u onze standaard Commerciële garantie. Neem contact op met uw commercieel vertegenwoordiger betreffende de voorwaarden van hun serviceovereenkomst of neem contact met ons op via [email protected].
 • Normale slijtage. Onderdelen zijn onderhevig aan verschillende mate van slijtage afhankelijk van het gebruik, de belasting, het weer, kwaliteit van het wegdek, enzovoort.
 • De lakafwerking wordt beschouwd als gebruiksmateriaal en valt niet onder de garantie.
 • Als een fiets of een onderdeel wordt gehermonteerd, gerepareerd of onderhouden door personeel dat niet door Tern is geautoriseerd.
 • Als een fiets betrokken is geweest bij een brand, overstroming, een ongeval met breukschade, onjuiste handelingen door derden en/of enige gebeurtenis die buiten de controle van Tern ligt.
 • Modificaties aan het frame, de voorvork, de stuurkolom of de onderdelen.
 • Montage van onderdelen, accessoires, motoraandrijvingen of accu's die oorspronkelijk niet bedoeld zijn of niet geschikt zijn voor de fiets zoals hij is verkocht.
 • Als het framenummer en/of het servicenummer op de fiets onherkenbaar is gemaakt, gemodificeerd, gemanipuleerd of op andere wijze niet eenduidig identificeerbaar is.

Tern garantiesteun

Tern zal elk onderdeel dat een materiaaldefect en/of productiefout vertoont, binnen de garantietermijn repareren of vervangen. Elk onderdeel dat moet worden vervangen onder garantie, zal worden vervangen door identieke onderdelen of onderdelen met een vergelijkbaar ontwerp. Echter, Tern behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen te vervangen door andere onderdelen met een afwijkend ontwerp of kleur die door Tern of in opdracht van Tern zijn gefabriceerd - onder de voorwaarde dat een dergelijke vervanging ten opzichte van de originele onderdelen geen functionele beperkingen met zich meebrengen.

Als gevolg van productevolutie en productveroudering kan het voorkomen dat bepaalde componenten voor oudere modellen niet meer beschikbaar zijn. In dat geval zijn het verkrijgen van en de kosten voor dergelijke onderdelen de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Tern kan naar eigen inzichten defecte onderdelen die buiten de garantietermijn liggen, repareren of vervangen. Deze handeling mag echter niet worden beschouwd als aansprakelijkheidserkenning.

Voor alle frames, stuurkolommen of voorvorken die door Tern zijn geproduceerd en onder de garantievoorwaarden worden vervangen, geldt een garantie voor de resterende garantieperiode van de fiets.

Dit is de enige garantie die door Tern wordt gegeven. Geen enkele medewerker, vertegenwoordiger of wederverkoper van Tern is geautoriseerd om uit naam van Tern een andere garantie af te geven.

Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging - zulks ter beoordeling van Tern - van een defect onderdeel en is het enige rechtsmiddel van deze garantie. Deze garantie is alleen van toepassing voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor fietsen en fietsonderdelen die gekocht zijn via een geautoriseerde Tern-dealer en is alleen geldig in het land waar de fiets oorspronkelijk werd gekocht. Omdat niet alle modellen en onderdelen in alle landen worden verkocht, kan de service buiten het oorspronkelijke aankoopland niet worden gegarandeerd. Claims die buiten het oorspronkelijke aankoopland of het netwerk van geautoriseerde Tern-dealers worden gemaakt, kunnen onderworpen zijn aan extra kosten en/of vertragingen bij het verkrijgen van serviceonderdelen of informatie. Voor internetverkoop wordt het oorspronkelijke aankoopland gedefinieerd als het land waarin de verkoper zich bevindt.

Indien er modificaties aan de fiets zijn uitgevoerd die niet door Tern zijn gespecificeerd, is de Eigenaar volledig verantwoordelijk voor enig risico of letsel dat ontstaat door het rijden of gebruiken van een fiets met modificaties of wijzigingen ten opzichte van de originele uitvoering, met uitzondering van door de fabrikant goedgekeurde modificaties (‘Gemodificeerde fiets’). De Eigenaar moet zich ervan bewust zijn dat een gemodificeerde fiets niet noodzakelijkerwijs voldoet aan de relevante veiligheidsstandaards. Daarom is het rijden en/of gebruiken van een gemodificeerde fiets inherent gevaarlijk en kan leiden tot zwaar letsel, inclusief lichamelijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

Deze beperkte garantie vervangt alle andere impliciete of expliciete garanties, inclusief alle garanties voor de geschiktheid voor een bepaald gebruik of andersoortig gebruik van dit product. Tern is niet verantwoordelijk voor bijzondere neven- of gevolgschade met inbegrip van verlies van baten.

Er zijn geen andere garanties van toepassing, behalve de hier genoemde. Deze beperkte garantie kan alleen door Tern worden gewijzigd.

Als een onderdeel van deze garantie niet overeenstemt met plaatselijke wet- of regelgeving, dan zal dit apart van het overige deel van de garantie worden beoordeeld. Dit onderdeel wordt voor zover mogelijk in de Nederlandse taal of aan de hand van de plaatselijke wetgeving geïnterpreteerd. Alle andere onderdelen van deze garantie blijven afdwingbaar. Deze garantie heeft geen beperkende invloed op de wettelijke rechten van de consument.